Забрана за песните во кои се пее за дро гата и оруж јето – Кој не сака ќе оди во при твор!

0
21

Државата Јамајка од скоро ги забрани медиумските содржини кои „ги величат нелега лните активности“, како што се употребата на др ога и ору жје. Ова е направено затоа што на Јамајка од 2021 година е во голем пораст кри миналот. Убавата егзотична островска држава имаше една од највисоките стапки на уби ства во просторот на Карибите.
Забраната особено се однесува на песните, на музиката. Новите правила се однесуваат и на ТВ и радио содржини, кои нема да смеат да пуштаат во својата програма вакви хитови. А, токму таквите ја стимулираат најмладата публика да се дро гира и надрогирана да прави секакви грди работи поради кои често завршуваат тра гично. Тоа еднакво важи и за употреба на оруж јето.
Измамата, злоупотребата на др ога и нелегалната употреба и на огнено ору жје не ќе можат повеќе да се „промовираат“, а вулгарните зборови и слични зборови на таа тема се веќе забранети. Овие строги забрани беа остро критикувани од некои уметници кои тврдат дека нивната музика е одраз на нивниот стил на живеење. Од државните институции им велат дека ќе треба да се преориентираат кон текстовите кои зборуваат за љубов, пријателство, разбирање меѓу луѓето, а не за др огата, ору жјето, убис твата. А, кој не сака (на Јамајка) да ја почитува одлуката, ќе оди во прит вор! Без пардон.